Dr. Béleczki Lajos*

(*Fodor József OKK)

A kézi tehermozgatás szabályai

Összefoglaló

A kézi tehermozgatás a munka világában napjainkban is gyakori tevékenység, amely elsősorban a gerinc megbetegedését okozhatja.

Szükség van a tehermozgatás kockázatát csökkentő megelőző intézkedésekre.

Szerző erre hívja fel a figyelmet a hatályos jogszabály előírásait szem előtt tartva.

Summary

Manual handling of loads wich may cause injury mainly to the spine, is still a prevalent activity in the world of work.

Preventive measures are necessary to reduce the risks of handling loads.

The author calls attention on this issue, taking into account the effective.

 

A kézi tehermozgatás a nemzetgazdaság számos területén – így az építőiparban, építőanyag-iparban, bányászatban, kohászatban, mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, egészségügyben, kereskedelemben ‑ a tevékenység lényeges eleme. Ezért fontos az egészségügyi miniszter „az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről” szóló 25/1998 (XII.27.) EüM rendeletének ismerete.

E rendeletet a 78/2003 (XII. 23.) ESzCsM rendelet módosította. A módosítás egyrészt a „kézi tehermozgatás” fogalmát kiterjesztette (korábban a jogszabály csak a 10 kp-nál nagyobb súlyú terhekre vonatkozott), másrészt előírta a munkáltatók számára a munkavállalók, illetve azok képviselői tájékoztatását, oktatását és a velük történő konzultációt is a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatosan.

A rendelet célja a munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének biztosítása, az egészségkárosodások (elsősorban a hátsérülések) megelőzése, amely a munkáltatóra, a munkavállalókra meghatározott feladatokat ró.

A rendelet hatálya ugyanis azokra a munkáltatókra terjed ki, akik szervezett munkavégzés keretében munkavállalókat foglalkoztatnak, valamint azokra a munkavállalókra, akik ilyen tevékenységet folytatnak.

A jogszabály meghatározza a kézi tehermozgatás fogalmát, mint

„olyan terhek, egy vagy több munkavállaló által történő szállítása, tartása - beleértve azok felemelését, levételét letevését, tolását, húzását, továbbítását vagy mozgatását -, amelyek jellemző tulajdonságaik vagy a kedvezőtlen ergonómiai feltételek miatt a munkavállalóknak – különösen – hátsérülést okozhatnak”;

továbbá a hátsérülés fogalmát is. E szerint

„elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágyrészek sérülése (húzódása, szakadása, bevérzése), valamint tartósan fennmaradó kóros állapotot okozó betegségének kialakulása”.

Megjegyzendő, hogy a kézi tehermozgatás nem zárja ki a segédeszközök (kötelek, hevederek, görgők,emelőrudak) használatát; a hátsérülés fogalmába pedig azok a megbetegedések is beletartoznak, amelyek a balesetszerű esemény következményeként jönnek létre.

A jogszabály szerint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásának ellenőrzéséről.

Jelen kiadvány a munkavállalók és munkaadók tájékoztatása mellett, az ellenőrzések elősegítését is szolgálja.

Elsősorban tisztázandó, hogy miért „elsősorban” a hátsérülések kockázatát emeli ki a jogszabály az egyéb lehetőségek közül. A magyarázat a gerinc felépítésében keresendő.

A gerinc a csigolyákból, a keresztcsontból, és a farkcsontból áll.

A csigolyák a gerinc mozgató részét alkotják; a keresztcsont és a farkcsont merev és összecsontosodott csigolyákból alakult ki. A csigolyákat egymással a porckorongok, szalagok és izületek kapcsolják össze.

A gerinc görbületei közül előre domborult a nyaki és ágyéki, hátrafelé domborult a háti és a keresztcsonti szakasz(1. ábra).

1. ábra
A gerinc görbületei

A legjentősebb görbület az ágyéki szakaszon található, amely az emberré válás folyamán a kétlábra-állás következtében alakult ki.

A gerinc legsérülékenyebb részét a porckorongok képezik.

A csigolya közti porckorongok a gerinc hosszának mintegy negyedét teszik ki. Két részből állnak: külső rostos porcból álló gyűrű, amely belső, kocsonyás magot fog közre.

A porckorongok a terhelés hatására kissé összenyomódnak, de ezek a kis elmozdulások összességében a gerinc jelentős, különböző irányú mozgását eredményezik.

Összességében megállapítható, hogy a gerinc sérülékeny volta elsősorban a csigolyák közti porckorongok károsodásában keresendő, amelynek következtében a gerinc stabilitása csökken és következményes stabilizáló folyamatok alakulnak ki (pl. csőrképződés a csigolyákon).

A leírt folyamatok a kor előrehaladtával mindenkinél kialakulhatnak, a leggyakoribb degeneratív megbetegedések közé tartoznak. Ezért nehéz a foglalkozási eredet igazolása.

A kézi tehermozgatásból származó hátsérülések elsősorban a munkavégzés okozta megterhelésből származnak. E megterhelések közül legjelentősebb a fizikai megterhelés, ezen belül is a nehéz fizikai munka, valamint a különböző kényszertartások (pl. vállon vitt teher esetében).

Tehermozgatásnál a porckorongokra nehezedő nyomás ‑ amelyet álló testhelyzetben csupán a felsőtest súlya képvisel ‑ megsokszorozódik.(2.ábra)

2. ábra

Egyenes hátú és hajlott hátú testtartás esetén 50 kp emelése során jelentkező statikus terhelések (a törzs előredőlésének szöge 45°)

D: nyomás; Z: húzás; R: a kerületen jelentkező húzó feszültség kg/cm2;
P: a porckorongra nehezedő teljes terhelés kg

(Munkaegészségügyi és Munkavédelmi Enciklopédiából OMIKK Bp. 1989)

Az ábrán látható, hogy egyenes háttal történő emelésnél jelentős nyomás (400kg) nehezedik az ágyéki porckorongokra, amely a porckorong felületére egyenletesen hat, míg helytelen emelésnél a nyomás is nő (500kg) és a porckorongokon egyenlőtlen terhelés érvényesül, sőt húzóerő is fellép.

A jogszabály átolvasásakor szembetűnő lehet, hogy súlynormákat, súlyhatárokat nem tartalmaz. Ez a korszerű foglalkozás-egészségügyi szemléletet tükrözi, melynek lényege a megterhelés‑igénybevétel helyes értelmezése.

Megterhelés alatt minden olyan hatást kell érteni, amely a szervezet belső környezete állandóságának megváltoztatására törekszik és annak állandóságát átmenetileg meg is szünteti, vagyis a megterhelés a szervezetet érő hatásokra bekövetkező belső környezeti változások összessége.

A munkahelyi megterhelés egyrészt a munkavégzésből származik, másrészt a munkakörnyezeti kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai), harmadrészt a balesetveszélyből ered.

A megterhelések hatása a szervezet igénybevételét eredményezi. Az igénybevétel a megterhelések okozta belső környezeti változások kompenzációja, vagyis az eredeti helyzet visszaállítása (3. ábra).

3. ábra

A 24 órás, illetőleg a munkahelyi megterhelés és igénybevétel értelmezése.
SM: teljes munkahelyi megterhelés = M+K+B. S24 órás megterhelés = SM+életmódból, lakóhelyi tevékenységből eredő megterhelés. M: munkavégzésből eredő megterhelések; K: munkakörnyezeti kóroki tényezők okozta megterhelések; B: balesetveszély okozta megterhelés; E: ember (munkavállaló); I: igénybevétel

[Forrás: Munkaegészségtan (szerk. Dr. Ungváry Gy.) Medicina. Budapest. 2004]

A korszerű szemlélet annak figyelembe vételével jelenti, hogy ugyanaz a megterhelés egyénenként különböző igénybevételt jelent.

A munkavállalók ugyanis nem egyformák. Életkoruk, nemük, genetikai kódoltságuk, antropometriai mutatóik, egészségi állapotuk, de a munkával kapcsolatos korábbi tapasztalataik szerint is különböznek egymástól.

A munkahelyi egészség legfontosabb előfeltétele, hogy a munkahelyi megterhelés okozta igénybevétel az optimálistól tartósan ne térjen el.

A terhelhetőséget tehát minden egyes személyre külön kell megállapítani a munkaalkalmasság megítélésénél, ezért ez a foglalkozás-egészségügyi orvos egyik legfontosabb feladata.

A súlyhatár meghatározása azért korszerűtlen, mert ha túl magas, akkor lehetnek olyanok, akik számára már túlzott igénybevételt jelent (ezáltal egészségkárosodáshoz vezethet); ha túl alacsony, akkor az igénybevétel is indokolatlanul alacsony (keresetcsökkenést eredményezhet).

A jelenlegi szabályozást az ILO 127.sz Egyezménye tartalmazza, amely az egy munkavállaló által hordozható legnagyobb megengedett teherről rendelkezik (az Egyezmény 1970-ben lépett hatályba, Magyarország 1994-ben ratifikálta). Ennek 3. cikkelye szerint:

„Egyetlen munkavállalótól sem követelhető meg, illetve nem engedélyezhető számára olyan rakomány kézi szállítása, amely súlyánál fogva feltehetően veszélyezteti egészségét és biztonságát.”

Ez a szabályozás – a korábbi felfogástól eltérően – nem tesz különbséget férfiak és nők között a legnagyobb megengedett teher nagyságát illetően. Ez nem jelenti azt, hogy az alkati különbségeket, helyesen értelmezve, ne kellene figyelembe venni.

Jelentős különbségnek kell tekinteni a nők csontszerkezetének gracilisebb felépítését, kötőszövetük lazább és rugalmasabb szerkezetét, valamint a kismedencében található, illetve annak kimenetét záró képletek sérülékenységét.

Ugyanakkor a korábban jelentősnek tartott különbségek mérséklődnek megfelelő viszonyítás esetén (pl. a felnőtt nők és férfiak magassága közti különbség nem lesz szignifikáns, ha egységes populációnak tekintjük őket).

Az izomerő szempontjából a nők kétségtelen hátrányban vannak a férfiakkal szemben, a maximális erőkifejtést igénylő tevékenységnél (azonban erre a jelenlegi gyakorlatban már nincs igény), ugyanakkor az alsóvégtag tartós megterhelésénél nincs lényeges teljesítmény különbség a két nem között.

Mindezekből következik, hogy a nők kézi tehermozgatásra való alkalmasságát a foglalkozás-egészségügyi orvosnak körültekintően kell elbírálni, figyelembe véve az alkati sajátosságokat, de elkerülve a negatív diszkriminációt.

Ezt a felfogást követi a munkaköri, a szakmai, illetve a személyi higiénés alkalmasság orvosi alkalmassági vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998 (VI. 24.) NM r.

A rendelet 8. sz. melléklete sorolja fel a sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések fajtáit.

Ezek között szerepel az „Anyagmozgatási munka”, amely terhes nők,nem régen szült nők és szoptató anyák, valamint a nyugdíjkorhatáron túl dolgozó nők számára tiltott; a fiatalkorúak és a munkaképes korú nők, valamint a nyugdíjkorhatáron túl dolgozó férfiak esetében mérlegelésre ad lehetőséget. A foglalkozás‑egészségügyi orvos számára lehetséges

„esetenkénti döntés a munkaalkalmassági vizsgálat és a munkakörre kiterjedő ergonómiai vizsgálat, a megterhelés-igénybevétel elemzése alapján alapszolgáltatás keretében.”

A következőkben a munkáltatók, a munkavállalók feladatainak bemutatására kerül sor, amelyek végrehajtása a hátsérülések kockázatát csökkenti.

A munkáltatók feladatai

1.       A munkáltatók az építőipar különböző munkahelyein kötelesek ”minőségileg, szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat”

A kockázatértékelés elvégzésébe a munkáltató köteles a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot bevonni. A kockázatértékelést és a megelőző intézkedéseket első alkalommal a munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított egy éven belül, azt követően indokolt esetben köteles elvégezni. A kockázatértékelést évenként felül kell vizsgálnia. Indokolt esetnek tekinthető a kockázatok lényeges megváltozása, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz bevezetése és alkalmazása.

Soron kívül kell elvégezni illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe.

Az egyes munkahelyek, munkafolyamatok kockázatértékelésénél ki kell térni a kézi tehermozgatás által előidézett kockázatokra és a megelőző intézkedésekre.

2.       Ha az egészségkárosodás kockázatával járó kézi tehermozgatás nem szüntethető meg (ennek az építőiparban igen kevés a lehetősége), akkor a munkáltatónak kockázatot a lehető legkisebbre kell csökkenteni.

A munkáltató intézkedéseihez a jogszabály 1. sz. melléklete nyújt segítséget, amely felsorolja a hát-, derék- és deréktáji sérülések kockázatát megnövelő általános tényezőket, négy csoportba foglalva

-         a mozgatandó teher jellemzőiből származó,

-         a szükséges fizikai erőkifejtés mértékére, körülményeire vonatkozó,

-         a munkakörnyezetből adódó,

-         a tevékenységből származó

tényezők.

A teher jellemzőiből származó kockázatnövelő tényezők

-         a teher túl nehéz, vagy túl nagy

A teher súlyának jelentőségéről a megterhelés-igénybevétel értelmezése adott az előbbiekben választ.

Nagyobb súly mozgatását megelőzően el kell dönteni, hogy az adott teher kézzel, egy személy által mozgatható-e, vagy más személy, illetve segédeszköz igénybevétele szükséges. A kockázat ugyanis horgok, kampók, görgők stb. alkalmazásával csökkenthető.

A teher mérete jelentős kockázatnövelő tényező. Túl méretes teher esetén ugyanis a terhet nem lehet úgy megfogni, hogy a kezek közvetlenül a test előtt, a két váll között helyezkedhessenek el, a mellkas és a comb közötti magasságban.

Minél távolabb vannak a karok a törzstől, illetve a kezek a törzs előtt, a vállak, a mellkas és a hát izmainak annál nagyobb erőt kell kifejteniük.

Előfordulhat, hogy a teher mérete azért növeli a kockázatot, mert nem lehet hozzáférni, ezért egyenes gerinccel nem lehet emelni.

Növeli a kockázatot a teher láb alatti és fej feletti mozgatása. A láb szintje alatti mozgatásnál segédeszközök használata szükséges. A fej feletti mozgatásnál balesetveszélyt jelent, hogy a dolgozó nem látja a teher felső részét. Fontos, hogy aki polcról emel le, ismerje a teher súlyát.

Nagyméretű, könnyebb terhek (lemezek, táblák) szabadtéri szállításánál figyelembe kell venni a szél kedvezőtlen hatását is.

-         a teher nem áll kézre, nehéz megfogni,

Ennek oka lehet a teher mérete, de előfordulhat olyankor is, ha a teher nem eléggé merev, emiatt alakját változtatja. Ezért nehéz megragadni, tartani (különösen zsákolt anyagok mozgatásnál fordul elő).

A teher felszínének simasága szintén növeli a kockázatot. A durva felületű csomagolóanyagok jobb fogást biztosítanak, mint a széles körben elterjedt műanyagok.

-         a teher instabil vagy tartalma elmozdulhat,

Az instabil teherre jó példa a folyadékok, egyéb lazán töltött vagy megerősítetlen elemeket tartalmazó csomag.

Egyes esetekben a teher súlypontjának változása megnehezítheti az egyensúlyban tartást.

-         a teher oly módon helyezkedik el, hogy annak mozgatása során nincs lehetőség a törzs közelében történő elhelyezésre, vagy a törzs hajlításával lehet tartani, illetve mozgatni,

Leginkább akkor fordul elő, ha a teher tartása, mozgatása csak hajlott gerinccel, vagy annak elfordításával lehetséges.

-         a teher körvonalai (felszíne) vagy halmazállapota (állaga) miatt valószínű, hogy a munkavállaló sérülését okozza ütközés esetén,

Az építőiparban elsősorban hegyes, éles szélű, törékeny terhek kézi mozgatásakor fordul elő.

A fizikai erőkifejtéssel összefüggő kockázatnövelő tényezők

A jogszabály e tényezők között az alábbiakat szerepelteti

-         a fizikai erőkifejtés túl megerőltető,

-         csak a törzs elcsavarásával kivitelezhető,

-         a teher hirtelen elmozdulhat,

-         a test labilis helyzetében következik be,

-         ha nem kerülhető el, hogy előrehajolt helyzetben történjék az emelés.

A felsorolásból látható, hogy az erőkifejtéssel kapcsolatos kockázatnövelő tényezők többsége összefüggésben van a teher jellemzőivel.

Közülük az építőipar szempontjából lényeges kiemelni, a stabil testhelyzet fontosságát a baleseti kockázat elkerülése végett. Ennek a feltételeit gyakran nehéz megteremteni az építkezések előre haladtával naponta többször bekövetkező munkahelyi átrendeződések miatt.

A munkakörnyezetből származó befolyásoló tényezők

Az építőipari tevékenység jelentős része a szabadban zajlik, változó időjárási körülmények között. A kedvezőtlen viszonyok (szél, eső, fagy) a tehermozgatást megnehezítik és jelentősen megnő a baleseti kockázat.

A tevékenység sajátosságaiból eredő kockázatnövekedés

Az építőipari munkálatok egyik sajátossága, hogy a munkahelyek gyors változása miatt a mindenkori állapot átmenetinek, ideiglenesnek tekinthető. Ez a helyzet hajlamosít arra, hogy ne tegyenek eleget az esetenként időigényes munkabiztonsági követelményeknek.

A másik sajátosságnak a magasban végzett munka tekinthető. Az építőipari halálos balesetek egy részét a magasból történő lezuhanás okozza, de maradandó károsodást okozó súlyos gerincsérülések is előfordulnak.

Összefoglalva:

Az egészségkárosodások kockázatát növelő tényezők ismeretében a munkáltató hatékony intézkedéseket tehet azok csökkentése érdekében.

Alapelvnek kell tekinteni az egyenes háttal történő teheremelés biztosítását (4. ábra)

4. ábra

Helyes teheremelési módszer

A: állj a teher mellé kissé szétterpesztett lábakkal; helyezkedj kiegyensúlyozott guggoló helyzetbe; egyenesítsd ki a hátadat, feszítsd meg a hát‑ és hasizmokat;
B: emeld fel a terhet a lábak kiegyenesítésével; C: egyenesítsd fel a felsőtested

(Munkaegészségügyi és Munkavédelmi Enciklopédiából OMIKK Bp. 1989)

Néhány általánosságban alkalmazható intézkedés az építőiparban

-         kellő számú személy biztosítása a feladat elvégzéséhez,

-         segédeszközök biztosítása a kézi tehermozgatásához,

-         elégséges hely kialakítása a teher emeléséhez és mozgatásához,

-         biztos alapzat kialakítása mind az emeléshez, mind a szállításhoz,

-         a szükséges biztonsági előírások maradéktalan betartása, az egyéni segédeszközök használata.

3.       A hát-, derék- és deréktáji sérülések kockázatát egyéni tényezők is növelhetik. Ezek (a jogszabály 2. sz. melléklete szerint)

-         a munkáltató fizikailag (a testi adottságai miatt) alkalmatlan az adott tevékenység elvégzésére,

-         olyan gerincelváltozása ismert, amely a gerincsérülésre fokozott hajlamot jelent,

-         a munkavégzéshez alkalmatlan ruházatot, vagy más személyes tárgyat visel,

-         a munkavállaló nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel és gyakorlattal.

A felsorolt tényezők a foglalkozás‑egészségügy kompetenciájába is tartoznak, ezért a munkáltató (a Munkavédelmi Törvény 58. § szerint) köteles az általuk okozott kockázatok megelőzéséhez illetve csökkentéséhez a foglalkozás‑egészségügyi szolgálatot igénybe venni. A munkáltató és a foglalkozás‑egészségügyi szolgálat közös feladatait a munkaköri alkalmasságról szóló 33/1998 (VI.24.) NM rendelet tartalmazza.

A rendelet 15. § szerint a munkáltatónak írásban kell meghatároznia a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét és a szabályozás kidolgozásához a foglalkozás‑egészségügyi orvos véleményét ki kell kérni.

Az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat alkalmával, amely munkába lépés előtt minden munkavállaló számára kötelező, a foglalkozás‑egészségügyi orvos – a munkakörülmények ismeretében – dönt a vizsgált személy alkalmasságáról. Amennyiben a munkakörből, illetve a tevékenységből eredő megterhelés nem jelent a vizsgált személy számára az optimálistól tartósan eltérő igénybevételt a foglalkozás‑egészségügyi orvos alkalmasnak véleményezi.

Írásban kell meghatározni azokat a csoportokat, amelyek dolgozói időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra kötelezettek, megszabva a vizsgálatok gyakoriságát is.

A jogszabály 4. sz. melléklete tartalmazza azokat a munkaköröket és tevékenységeket, amelyek fokozottan balesetveszélyesek.

E szerint időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra kötelezettek a magasban dolgozók, valamint azok, akiknél a föld színén történő tehermozgatás egyéb okból (szállított anyag jellege, kedvezőtlen munkahelyi feltételek, időjárási viszonyok, stb.) jár fokozott kockázattal.

A jogszabály részletesen meghatározza a soron kívüli alkalmassági vizsgálati kötelezettséget (pl. 30 napon túli keresőképtelenség után, 6 hónapos egyéb távollétet követően, stb.), de kiemelendő, hogy a munkáltatónak soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kell kezdeményeznie akkor is, ha a munkavállalónál eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset következett be.

Összefoglalva megállapítható, hogy a munkáltató és a foglalkozás‑egészségügyi orvos együttműködése nélkül a gerincsérülések kockázata a kézi tehermozgatásnál sem csökkenthető.

4.       A munkavállalók oktatása, tájékoztatása, konzultáció biztosítása számukra olyan munkáltatói feladat, amelyet a Munkavédelmi Törvény is előír.

A jogszabály szerint a munkáltatónak általános tájékoztatást kell tartania a munkavállalók részére, az oktatást munkába álláskor és a munkakörülmények jelentős megváltozásakor, a konzultációkat elsősorban a munkavégzést érintő intézkedések bevezetése előtt.

A hátsérülések kockázatának megelőzése szempontjából legfontosabb az oktatás, melynek célja, hogy a munkavállalók megismerjék a kézi tehermozgatás legfontosabb szabályait, a helyi sajátosságokat, a munkavédelmi előírásokat.

A kérdés fontossága miatt az Egészségügyi Világszervezet is foglalkozott a gerinckárosodások megelőzésével a munkahelyeken.

Az EVSz Európai Hivatala az Európai Foglakozás-egészségügyi Sorozatban adta közre a legfontosabb szabályokat.

 

1. sz. fő szabály

„Ha úgy gondolod, hogy nem vagy képes a teher mozgatására, kérj segítséget !”

2. sz. fő szabály

„Mindig neked kell a terhet mozgatni, nem fordítva!”

3. sz. fő szabály

„Előbb gondolkozz, utána cselekedj!”

 

1.         Mérd fel a feladatot.

2.         Testhelyzeted legyen kiegyensúlyozott.

3.         Kerüld az előrehajlást.

4.         Ne csavard el a törzsedet.

5.         Mozgásod legyen sima és folyamatos.

6.         Mindig lásd, hogy hova lépsz.

7.         Használj kézi segédeszközt, ahol lehet.

8.         Jobb húzni vagy tolni a terhet, mint vinni azt.

9.         Használd az egyéni védőeszközt, ahol szükséges.

10.     Szorítsd a terhet szorosan a testhez.

Foglalkozás-élettani szakemberek az ergonómiai szempontokat az alábbiakban foglalták össze:

-         emelés és rakodás során a fogás végig biztos legyen, ez a teher leejtését is meggátolja,

-         emeléskor a terhet átlósan ellentétes végén célszerű megfogni úgy, hogy a sarka a lábak között legyen,

-         rakodásnál elegendő tér szükséges a szabad mozgáshoz és elegendő hely a biztos álláshoz,

-         a rakodó térdét behajlítva emel anélkül, hogy a hátát begörbítené és a terhet olyan közel tartja magához, ahogyan csak tudja,

-         szállítás közben sem görbülhet a hát,

-         szállítás közben a teher súlypontja olyan közel legyen a törzs függőleges tengelyéhez, amennyire csak lehet,

-         szállításkor a munka megkívánta segédeszközöket alkalmazni kell,

-         csoportos anyagmozgatáskor egy fő koordinálja a csoport közös erőkifejtését,

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség által közreadott Munkavédelmi Sorozat „Munkavédelem a kézi anyagmozgatásban” c. füzetében összeállított javaslatok:

-         a teher felemelése előtt vizsgáljuk meg a szállítás útvonalát, biztonságos‑e a talaj,

-         az úton fekvő szétszórt, a közlekedést veszélyeztető tárgyakat távolítsuk el,

-         emeljük fel (a terhet) a megismertek szerint,

-         minél közelebb legyen testünkhöz a megemelt tárgy,

-         szimmetrikus teherelosztást biztosítsunk,

-         a terhet a testünkkel (mell, comb) támasszuk alá,

-         lehetőleg a vállon illetve a háton helyezzük el,

-         hosszabb távon tegyük le és pihenjünk.

Az oktatás történhet szóban, írásban, filmvetítés segítségével, illetve ezek kombinációjával.

A munkavállalók feladatai

A munkavállalók legfontosabb, a munkavédelemmel kapcsolatos feladatai, illetve kötelességei:

-         a munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni a munkahelyén,

-         a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, utasításokat betartani a munkavédelemi oktatásnak megfelelően,

-         munkáját úgy végezni, hogy sem saját, sem mások testi épségét ne veszélyeztesse,

-         a munkaeszközöket a rendeltetésének megfelelően használni,

-         az egyéni védőeszközt az előírásoknak megfelelően használni,

-         a munkavégzéshez megfelelő ruházatot és lábbelit viselni,

-         az előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatokon részt venni.

E tájékoztatóban tárgyalt feladatok végrehajtása és ennek rendszeres ellenőrzése nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy az építőiparban is csökkenjen a hátsérülések kockázata és ennek következtében az egészségkárosodások száma és súlyossága.

 

 

Irodalomjegyzék

1. Dr. Ungváry Gy: Megterhelés, igénybevétel:

     Munkaegészségtan, Medicina, Budapest 2004

2. Dr. Ungváry Gy: Nemek közti különbségek:

    Munkaegészségtan, Medicina, Budapest 2004

3. „Making the right moves” European Occupational Health Series No 11.

4. Százados I.: A munkaélettani kutatások eredményei és alkalmazási területei:

    Ergonómiai Tanulmányok, KGM ISZSZI, 1971.

< Vissza / Back